ExamenregelementDCBL-ELA 

Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain - European Logistics Association
  
1. Begripsbepaling 
  
Het examenreglement DCBL-ELA, Dutch Certification Board for Logistics verklaart:
 
DCBL-ELA
Dutch Certification Board for Logistics – European Logistics Association
 
Examenraad
de door de DCBL ingestelde raad, die de examencommissies aanstuurt 

Examencommissie
de door het bestuur van de DCBL ingestelde commissie, die op aansturing van de examenraad de examens van logistieke en supply chain deelgebieden in modules produceert, voorbereidt (en daarbij up-to-date  houdt), afneemt (of doet afnemen) en beoordeelt 

Examinator
het lid van de examenraad (of de persoon, die door de Examenraad is aangezocht), dat examens afneemt en de individuele resultaten beoordeelt 

Gecommitteerde
de door de ECBL benoemde persoon, die procedureel en inhoudelijk toezicht houdt op de examens 

Dagvoorzitter
de door de voorzitter van de Examenraad aangewezen persoon, die bij examenzittingen verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken 

Examinandus
degene, die de wens te kennen heeft gegeven een examen voor een module te willen afleggen en aan de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden voldoet 

Bureau DCBL
de door het bestuur van de DCBL ingestelde instantie, die de werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de examens op zich neemt  

ECBL
de European Certification Board for Logistics, een door de European Logistics Associaton ingestelde organisatie, die de internationaal overeengekomen logistieke standaarden beheert en personen certificeert, die aan die standaarden voldoen via door haar aangestelde National Certification Boards. 

DCBL
De DCBL is de National Certification Board voor Nederland. 

Raad van Advies
bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, werkzaam in de logistieke sector, die vanuit hun praktijkervaringen de examenraad met zijn voorzitter adviseren in de ruimste zin van het woord. 

 

2. Juridische vorm en bevoegd gezag 

  De DCBL is een organisatie, die is opgericht onder auspiciën van de ECBL, European Certification Board for Logistics te Brussel. 
DCBL is juridisch en functioneel geheel onafhankelijk van de opleidingsorganisaties. 
Het Bureau DCBL is gevestigd in Groningen. 
   
 
3. Examenorganisatie en geheimhouding 

3.1 De Voorzitter van de Examenraad wordt benoemd door de DCBL. 

3.2 De voorzitters van de Examencommissies worden benoemd door de leden van de desbetreffende examencommissie.

3.3 De examinatoren worden benoemd door de voorzitter van de Examenraad. 

3.4 De Examenraad bestaat uit de voorzitters van de Examencommissies. 

3.5 Een ieder, die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of voorschrift ter zake van gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn/haar taak bij de uitvoering van dit examenreglement noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
  
 
4. Toezicht en erkenning 

4.1 DCBL verstrekt namens de ECBL de certificaten en diploma´s tegen de door de ELA beschreven competentiestandaarden.  

4.2 DCBL en de examens, waarvoor dit reglement geldt, staan procedureel en inhoudelijk onder toezicht van de ECBL. 

De gecommitteerde oefent dit toezicht uit conform de doelstellingen en de richtlijnen van de ECBL, is steekproefsgewijs aanwezig bij examens en brengt jaarlijks verslag uit van de bevindingen aan de ELA.  
    

5. Reikwijdte examenreglement.
 

5.1 Het examenreglement is van toepassing op de examens, die in het kader van de ECBL door de DCBL worden georganiseerd. 

5.2 Gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende processen en werkinstructies maken deel uit van de kwaliteitssystemen van de DCBL en van die van het Bureau DCBL.  

5.3 De examengelden worden per examenjaar vastgesteld door het Bestuur, uiterlijk een maand voor aanvang van het examenjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan inzage, bezwaar en beroep. 
Het tarievenblad kan op het Examenbureau verkregen worden. 
De tarieven voor kalenderjaar 2018:
Ej-log examen € 325 (all-in, inclusief DCBL / ELA certificate)
Es-log examen € 325 (all-in, inclusief DCBL / ELA certificate)
Es-log case €   25 (all-in, inclusief DCBL / ELA certificate)
ELA - diploma € 145 (all-in, full ELA certificate)  


6. Exameneisen en examenprogramma. 

6.1 Het examenprogramma, waarop dit reglement van toepassing is, is dat van de ECBL. 
Deze organisatie heeft competentiestandaarden vastgesteld voor beoefenaars van de logistiek op drie niveaus: 
• Junior , mbo+
• Senior , hbo+
• Master , universitair 
Deze niveaus staan volledig los van elkaar, zodat keuzes, die bijvoorbeeld gemaakt zouden worden op het Junior-niveau geen directe invloed hebben op eventuele latere keuzes op Senior-niveau. 
Vanuit deze standaarden worden exameneisen geformuleerd door de Examencommissies, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examenraad. 

6.2 Op het Junior niveau, mbo+ wordt het gehele vakgebied verdeeld in zeven modules:
• Supply Chain Management – verplicht  
• Core Management Skills – verplicht  
• Inventory Management 
• Sourcing & Procurement 
• Production Planning 
• Transport & Distribution Management 
• Warehouse Management 

Op het Senior niveau, hbo+ wordt het gehele vakgebied verdeeld in acht modules,    
• Supply Chain Management – verplicht  
• Core Management Skills – verplicht  
• Supply Chain Flow & Networks – verplicht 
• Inventory Management 
• Sourcing & Procurement 
• Production Planning 
• Transport & Distribution Management 
• Warehouse Management 
Tevens moeten Senior examinandi één Case maken, die gekoppeld is aan één van de verplichte modules en één Case, die gekoppeld is aan één van de keuzemodules. 
Per module worden examens ingericht. 
Geslaagde examinandi krijgen een certificaat. 

6.3  Examinandi, die in het bezit zijn van de juniorcertificaten van Basic Supply Chain Concepts, Core Management Skills en twee van de vijf andere modules, krijgen het diploma 
´Certified European Junior Logistician´ en de bijhorende titel EJ-Log.
 
6.4  Examinandi, die in het bezit zijn van de seniorcertificaten van Supply Chain Management, Core Management Skills, Supply Chain Flows & Networks en drie van de overige vijf andere modules en de twee genoemde en voldoende gewaardeerde Cases hebben geschreven, krijgen het diploma 
´Certified European Senior Logistician´ en de bijhorende titel ES-Log.
 
6.5 Het Masterniveau is niet opgedeeld in modules. 
De toets bestaat uit twee mondelinge examens te weten een theoretisch en een praktisch examen. 
Alleen examinandi, die slagen voor het theoretisch examen worden toegelaten tot het praktische examen. 
Als zij ook daarvoor slagen, krijgen zij het diploma 
´Certified European Master Logistician´ en de bijhorende titel EM-Log.
 
6.6 De schriftelijke en mondelinge examenvragen dienen in overeenstemming te zijn met de geldende exameneisen. 
  
 
7. Toelatingseisen en vrijstellingen. 

7.1 De DCBL heeft een open toelating voor haar examens. 
Het is derhalve aan een ieder toegestaan zich hiervoor in te schrijven, mits wordt voldaan aan de algemene voorwaarden voor in-schrijving van het Bureau DCBL. 

7.2 Er worden geen vrijstellingen gegeven: i.v.m. het grote aantal aanvragen vanuit zeer diverse opleidingen is het niet mogelijk alle niveaus van individuen en opleidingen naar waarde in te schatten.
 
7.3 Examinandi voor het Masterniveau, die wel voor het theoretisch deel geslaagd zijn, maar niet voor het praktisch gedeelte, kunnen dit laatste binnen een periode van maximaal 24 maanden overdoen.  
  

8. Examens.
 
8.1 De examens worden opgesteld en beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie, die daarbij de bepalingen van het examenreglement in acht neemt. 

8.2 EJLog en ESLog
De examens behorend bij het Junior- en bij het Senior-niveau worden zes keren per jaar georganiseerd, drie keren in Nieuwegein en drie keren in Groningen en indien gewenst tegen meerkosten op locatie. 

Master
Het Masterexamen wordt slechts éénmaal per jaar georganiseerd op een locatie in overleg. 
De examendata worden 12 maanden van tevoren bekend gemaakt; plaats en uur van ieder examen worden door het Bureau DCBL tenminste drie maanden van tevoren bekend gemaakt onder vermelding van de uiterste inschrijvingsdatum, die steeds zes weken voor het examen ligt. Alle verdere informatie omtrent inschrijvingen, uitnodigingen, praktische organisatie, resultaten en de financiële afwikkeling staat op de website: www.dcbl-ela.com en kan verkregen worden bij het Bureau DCBL. 

8.3 De examens op het Junior-niveau bestaan uit 20 meerkeuzevragen (multiple choice questions) en 4 open vragen (short answer questions), die binnen 1,5 uur (schriftelijk) beantwoord moeten worden. 

8.4 De examens op het Senior-niveau bestaan uit 20 meerkeuzevragen (multiple choice questions) en 4 open vragen (short answer questions) die binnen 1,5 uur (schriftelijk) beantwoord moeten worden. Tevens moeten senior examinandi één Case maken gekoppeld aan één van de verplichte modules en één Case gekoppeld aan één van de keuze modules. Voor het schrijven van een Case krijgt de examinandus 1 uur de tijd. 

8.5 De examens op het Master-niveau bestaan uit een individueel theoretisch examen per blok en een individuele scriptie met presentatie en individuele mondelinge ondervraging (zgn. praktisch examen) van 45 minuten. 

8.6 Mondelinge examens worden door tenminste twee examinatoren afgenomen. Zij maken notities van hun bevindingen, die leiden tot hun oordelen. Dit is het enige, dat vastgelegd wordt van een mondeling examen. Deze notities kunnen door de Examenraad ter inzage gevraagd worden in geval van bezwaar of beroep.
  
8.7 De schriftelijke en mondelinge examens zijn niet openbaar, behalve de presentatie in het kader van de Mastertoets. De gecommitteerde van de ECBL en de dagvoorzitter hebben evenwel altijd toegang tot alle examens. 
  

9. Procedure examens. 

9.1 De voorzitter van de Examenraad zorgt ervoor dat het examenrooster wordt vastgesteld en bepaalt wie bij een examen als dagvoorzitter optreedt. 

9.2 De dagvoorzitter is verantwoordelijk voor een goed verloop van de examens. Hij/zij zorgt ervoor dat de examinandi tijdig voor het begin van een examen in kennis worden gesteld van hetgeen zij omtrent de procedure dienen te weten. De dagvoorzitter maakt proces-verbaal op van het verloop van de zitting en dient dit met het gemaakte werk in bij het Bureau DCBL.
 
9.3 De examinandus dient zich tijdens het examen te legitimeren met de oproep voor het examen alsmede een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

9.4 De dagvoorzitter is bevoegd examinandi, die zich voor, tijdens en/of na het examen aantoonbaar aan bedrog hebben schuldig gemaakt, van (verdere) deelname van het examen uit te sluiten.  
 
 
10. Opgaven, beoordeling en normering. 

10.1 De structuur van de opgaven en beoordelingsnormen voor de examens worden vastgesteld door de Examenraad. De praktische uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Examen-raad. De Examenraad bepaalt welke hulpmiddelen ge-bruikt mogen worden. 

10.2 Beoordeling. 
De uitwerkingen van de schriftelijke examenopgaven en scripties worden door twee examinatoren beoordeeld met inachtneming van de beoordelingsnormen. Meerkeuzevragen (eventueel optisch of digitaal leesbaar) worden door één (eventueel geautomatiseerde) examinator beoordeeld. 
De examinatoren van een mondeling examen geven elk een oordeel en bepalen samen het resultaat. 

10.3 Normering. 
De Examencommissie beoordeelt of de examinandus voldoet aan de eisen gesteld door de 2nd Layer van de ELA en een certificaat krijgt. 
EJLog en ESLog
Examinandi voor Junior- en Senior modules slagen als ze gemiddeld minimaal een 5,5 hebben voor de onderdelen MCQ en SAQ en minimaal een 4,5 per onderdeel MC en SAQ, hetwelk gecompenseerd wordt door de andere score .
Is er voor het senior examen een Case gemaakt dan geldt hiervoor hetzelfde, minimaal een gemiddelde van 5,5 op de drie onderdelen MC, SAQ en Case en minimaal een 4,5 per onderdeel MCQ en SAQ en minimaal een 5,5 voor het onderdeel de Case.  
Master
Examinandi voor het Master-diploma mogen slechts aan het praktisch gedeelte meedoen als ze geslaagd zijn voor het theoretisch gedeelte (cijfermatige ondersteuning van het oordeel: samen afgerond minstens een zes op een tienpuntschaal). De Examencommissie kan aan niet-geslaagde examinandi binnen enkele weken een her-examen aanbieden (als de score afgerond niet lager is dan vijf). 
Bij het praktische deel van het Masterexamen worden vorm en inhoud van de scriptie voor 40%, de presentatie voor 10% en de mondelinge verdediging over de scriptie voor 50% meegewogen. Elk van de examinatoren waardeert de prestaties van de examinandi met cijfers (cijfermatige ondersteuning van het oordeel: samen afgerond minstens een zes op een tienpuntschaal). De Examencommissie kan aan examinandi binnen enkele weken een herexamen aanbieden voor het praktische gedeelte, alleen bestaande uit een mondelinge ondervraging, als dit mogelijk uitzicht geeft op een globale voldoende. 
Beide herexamens worden tussentijds aangeboden binnen een termijn van zes tot 12 weken, omdat slechts één maal per jaar een examen georganiseerd wordt. 
   
 
11. Uitslagen, certificaten en diploma’s. 

11.1 Na het examen stelt de Examencommissie formeel vast welke examinandi zijn geslaagd. Binnen zes weken wordt de uitslag schriftelijk aan de examinandi bekend gemaakt. 

11.2 Examinandi kunnen gedurende vier weken na ontvangst van hun uitslag hun schriftelijke uitwerkingen met de daarbij horende proeve van beantwoording komen inzien op het Bureau DCBL. Het bureau zal hiervoor administratiekosten ten bedrage van € 45 in rekening brengen. Omdat de vragen niet openbaar gemaakt mogen worden, kan er niet gekopieerd worden. 

11.3 Alle geslaagde examinandi krijgen een certificaat toegestuurd, dat een onbeperkte geldigheidsduur heeft. Er worden geen kopie-certificaten verstrekt. Wie in aanmerking wil komen voor een Europees diploma, het full certificate, moet dit per e-mail kenbaar maken bij het Bureau DCBL: info@dcbl-ela.com, zodat voor hem/haar het diploma in Brussel aangevraagd kan worden.  
 
 
12. Archivering. 

De schriftelijke uitwerkingen van examenopgaven en scripties, met het proces-verbaal en verslagen omtrent de schriftelijke en mondelinge examens worden tenminste één jaar bewaard. 
 
 
13. Bezwaar en beroep.  

13.1 Klachten. 
Alle klachten over de gehanteerde procedures of de implementatie ervan, de aard van de accommodatie of de praktische gang van zaken, kunnen gericht worden aan de directeur van DCBL. Deze zal binnen vier weken reageren. 

13.2 Bezwaar. 
Een examinandus kan tegen de uitslag van een examen bezwaar aantekenen. De examinandus dient daarvoor binnen zes weken na dagtekening van de uitslag zijn inhoudelijke argumenten betreffende het examen schriftelijk kenbaar te maken bij de Examenraad via het Bureau DCBL. 
De voorzitter van de Examenraad neemt de geuite bezwaren in overweging en brengt de examinandus schriftelijk op de hoogte van het besluit op zijn/haar bezwaar. Aan de bezwarenprocedure zijn leges ten bedrage van € 45 verbonden. 

13.3 Beroep. 
Tegen een besluit van de Examenraad kan een examinandus binnen vier weken na dagtekening van het besluit beroep aantekenen bij de directeur van DCBL. Aan de procedure inzake het aantekenen van beroep zijn leges ten bedrage van € 45 verbonden. 
Het College van Beroep van de DCBL zal in overleg met de gecommitteerde tot een uitspraak komen, nadat het College zich door de betrokken examinandus en examencommissie schriftelijk heeft laten informeren. 
Deze uitspraak zal schriftelijk aan de examinandus en aan de DCBL kenbaar worden gemaakt. De uitspraak is bindend. Indien een examinandus in het gelijk wordt gesteld zullen door de examinandus betaalde leges worden gerestitueerd. 

  
14. Bijzondere gevallen.
 
14.1 Lichamelijk gehandicapten. 
De dagvoorzitter kan toestaan dat een lichamelijk gehandicapte de examens aflegt op een wijze, die is aangepast aan de mogelijkheden die de lichamelijke gesteldheid van de examinandus bieden. Een verzoek hiertoe dient door de examinandus uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het examen schriftelijk te worden ingediend bij het Bureau DCBL. 

14.2 Bijzondere beslissingsbevoegdheid. Omtrent aangelegenheden, die om een onmiddellijke beslissing vragen zonder in dit reglement te zijn geregeld, beslist de dagvoorzitter dan wel de voorzitter van de Examenraad, zo mogelijk in overleg met de gecommitteerde. Van zijn beslissing stelt de dagvoorzitter de Examenraad en de gecommitteerde omgaand in kennis.